Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị 07 -CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (Khoá XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, những năm qua; Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 07 -CT/TW, Huyện ủy Nam Giang đã ban hành Kế hoạch số 59-KH của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị 07 -CT/TW về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện ở cấp mình đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Chỉ đạo tăng cường phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh không dây tại các xã, thị trấn; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; trang thông tin điện tử huyện; công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cơ sở. v.v…


Huyện Ủy Nam Giang quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ chủ chốt

Cạnh đó, tăng cường lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đẩy mạnh thông tin về cơ sở trong tình hình mới nhằm góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao- Truyền thanh - Truyền hình huyện; phòng Tư pháp huyện, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về công tác đưa thông tin về cơ sở.

 Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về hoạt động thông tin tuyên truyền tại cơ sở. UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành kiểm tra quy trình chuyên môn trong hoạt động thông tin cơ sở. Trong 05 năm qua, đã tổ chức kiểm tra, giám sát trên 35 cuộc; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của huyện gồm 23 đồng chí, đội ngũ báo cáo viên xã, thị trấn gồm 84 đồng chí. Chỉ đạo kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện với số lượng 30 đồng chí; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện với tổng số 11 người và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã với số lượng 149 người.


Cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện chuẩn bị máy móc tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại các xã biên giới

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ với các phương tiện truyền thông, các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở hiện có để tập trung làm tốt công tác thông tin cơ sở. Bảo đảm cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương, phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phương như: Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại 6 xã biên giới trên 18 đợt, với 1.721 lượt người tham gia; thông tin liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương 35 lượt, với 3.351 lượt người tham gia; thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra tại các xã, thôn gần đập, nhà máy thủy điện sông Bung 4, 2 và thủy điện Sông Rin 7 đợt, với trên 1.324 lượt người tham gia; thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội 21 đợt, với trên 2.945 lượt người tham gia và tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hành, ra mắt tập sách “Nam Giang- những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác nhân dịp sơ kết 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05;  thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương 19 đợt, với 4.231 lượt người tham gia,... Đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

 Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến các xã, thị trấn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước, trong tỉnh và trong huyện liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở; biên soạn và phát hành Tập san “Nam Giang- Khát vọng vươn lên”; phát hành “Bản tin Nam Giang” định kỳ 06 số/năm để thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc đặt mua và đọc các loại báo, tạp chí của Đảng (Báo Nhân dân, Báo Quảng Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng…) để tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, phục vụ công tác và định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết quả có trên 90% các chi, đảng bộ đặt mua ít nhất 1 loại, báo, Tạp chí của Đảng.

 Việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương với nhiều hình thức đa đạng, phong phú. Thông qua Bản tin Nam Giang; các trang Website của một số cơ quan, đơn vị; phối hợp với Báo Quảng Nam đăng các tin, bài ghi nhận những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ đến. Mở chuyên mục đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trên sóng Truyền thanh huyện; thực hiện hơn 50 tin, 15 bài tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; phóng sự truyền hình với chủ đề: "Đảng bộ huyện Nam Giang - dấu ấn một nhiệm kỳ"; tổ chức 32 buổi chiểu phim lưu động chào mừng Đại hội Đảng bộ Đảng các cấp thu hút hơn 7.000 lượt người xem.

 Căn cứ vào các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức kết hợp như tăng cường thời lượng trên sóng Truyền thanh- Truyền hình của Đài huyện; trên Bản tin Nam Giang; trên các  trang Website của một số cơ quan, đơn vị; các phương tiện cổ động lưu động trực quan…Đặc biệt, việc ứng dụng tuyên truyền thông qua hội nhóm Facebook, Zalo; phương tiện tuyên truyền bằng xe lưu động, loa kéo di động,…đã kịp thời chia sẻ thông tin công tác phòng, chống Covid-19 đến cơ sở đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của tổ tuyên truyền và giám sát cộng đồng thôn, đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thời gian qua.

 Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, già làng, người có uy tín… trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở để tuyên truyền định hướng, khắc phục kịp thời.

 Thường xuyên thực hiện việc cung cấp tạp chí, sách, băng, đĩa tuyên truyền... do Cục văn hóa cơ sở ban hành và cung cấp về cơ sở; duy trì tốt việc lưu trữ báo, tạp chí của Đảng, tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn để đông đảo Nhân dân được đọc và làm theo. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện trong công tác tuyên truyền như: Cổng thông tin điện tử huyện và các cơ quan, đơn vị; internet, mạng xã hội... Tổ các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu, tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi. v.v…

Trong 5 năm qua, (từ năm 2017 - 2021), toàn huyện đã thực hiện 394 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, có 38.166 lượt người tham dự; cấp, phát miễn phí 100.520 bản tài liệu tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung phố biến tập trung vào các văn bản: Hiến pháp năm 2013; các Chỉ thị, Nghị quyết của huyện, tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phòng chống đại dịch Covid-19; Luật phòng, chống tác hại rượu bia; Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư công, Bộ luật Hình sự; Bộ luật tố tụng Hình sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật trợ giúp pháp lý; Bộ Luật dân sự; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật nghĩa vụ Quân sự; Luật Hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật cung cấp thông tin; Luật trẻ em; Luật đất đai; Luật Dân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình...; tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm, Nghị định hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật khác theo chuyên ngành, lĩnh vực...Trong 5 năm qua, công tác xây dựng tủ sách pháp luật luôn được chú trọng tổ chức triên khai các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc rà soát, để nâng cao hiệu quả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ƯBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và UBND các xã, thị trấn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; thực hiện xây dựng quy chế về quản lý và sử dụng Tủ sách pháp luật của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng và khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật; số sách được cấp ở mỗi tủ sách đến nay là trên 200 đầu sách với nhiều loại văn bản, tài liệu như: Sách pháp luật phổ thông, sách hỏi đáp pháp luật, bình luận, tài liệu pháp lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra một số tủ sách pháp luật còn có các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, báo, tạp chí chuyên ngành… đáp ứng nhu cẩu tìm hiểu, học tập, giải trí của cán bộ và Nhân dân.

Các thiết chế văn hóa được các cấp đầu tư đáp ứng yêu cầu đưa thông tin về cơ sở, công tác phối hợp đưa thông tin về cơ sở, tuyên truyền các thông tin chính thống giữa các ngành ở huyện, xã và các cơ quan đóng chân trên địa bàn các xã thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện tốt. Các địa phương luôn quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong việc đưa thông tin về cơ sở. Riêng năm 2021, đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT (IP) tại 2 xã Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ, tiếp sóng sử dụng công nghệ Internet (sim điện thoại). Nhờ vậy, tạo rất nhiều thuận lợi trong việc tiếp sóng Phát thanh- Truyền hình từ các Đài Trung ương cho đến các Đài địa phương, phục vụ việc nắm bắt thông tin, nghe, nhìn và giải trí của Nhân dân.

Nhìn chung, công tác thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Nam Giang những năm qua đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cập nhật, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết